Byahistorik -> Nyborg/Ytterbyn

Ytterbyn hade, enligt handlingar från 1600-talet, 16 rökar. En rök tros ha omfattat ett, eller flera hushåll som skattade på en fastighet. Byn är uppförd på det som tidigare varit holmar, vilka genom landhöjningen numera tillhör fastlandet. Detta märks av namn som Holmen, Innanlandet, Målsön och Brudholmen, vilka ännu används som namn på olika delar av byn.

 

Jordbruk och fiske

Den ursprungliga sysselsättningen i byn var jordbruk kombinerat med fiske. I de inre delarna av byn övergick man mer till jordbruk, medan man i de mera strandnära bydelarna har fortsatt med kombinationen fram till 1960-70-talen. Efter den tiden lades många jordbruk ner och man övergick till industriarbeten. Man fortsatte dock med ett binärings- och husbehovsfiske. Detta är fortfarande vanligt och fiske tillsammans med skärgårdsliv har blivit något av en livsstil för många ytterbybor.

Fiskebodar

Gamla fiskebodar i Ytterbyn/Nyborg.

 

Sågverk och flottning

Vid sekelskiftet mellan 1800-och 1900-talen uppfördes två större sågar i byn. Nyborgs såg låg på fastlandet och Lövholmens såg byggdes på en holme i älvmynningen. Detta medförde en invandring av arbetskraft, från omkringliggande byar och byn växte. I samband med att sågen tillkom fick bydelen Nyborg sitt namn. I Karlsborg fanns den "gamla" sågen.

Genom sitt läge vid mynningen av Kalix älv blev byns vatten uppsamlingsplats för det älvflottade virket, som buntades ihop till sjöflottar. Dessa transporterades vidare, med bogserare, till industrier söderut. I detta säsongsarbete sysselsattes, förutom bybor, även flottare som följt virket nerför älven. Många av dem bildade familj och bosatte sig i byn.

 

Ytterbyn - Kommunens största by

Idag är Ytterbyn, med sina olika bydelar, kommunens största by med ca. 1300 invånare. De flesta pendlar till Kalix för att arbeta, förutom ett antal som arbetar inom service, barn-och äldreomsorg. Ett fåtal jordbrukare är fortfarande verksamma. Fabriksarbetarkulturen är alltjämt stark bland många män. Ett sex-skiftsarbete på pappersfabriken i Karlsborg är, enligt mångas mening, bra.

Trots att arbetstillfällena är få, behåller orten sin folkmängd. Befolkningen har en relativt jämn åldersfördelning. Skolan har elever upp till åk 6, med en klasstorlek på tjugo till trettio barn.

 

Varför bor man i Ytterbyn/Nyborg?

Det finns två bostadsområden byggda på 70-talet samt ett antal lägenheter, vilket gör det enkelt att snabbt få tag på en bostad. Varför väljer många att stanna kvar, alternativt bosätta sig i Ytterbyn/Nyborg?

En orsak kan vara närheten till skärgården, som fortfarande spelar en stor roll i många Nyborgsbors liv. Skärgården har en annan roll nu jämfört med tidigare. För många innebär den rekreation. Stugan eller båten ger den avkoppling människor behöver p.g.a. dagens höga levnadstempo. Ett flertal Nyborgsbor har under sin uppväxt lärt sig leva med skärgården och en stor del av hushållen har möjlighet att nyttja en stuga (egen eller släktens) på någon av öarna. Männen, men även kvinnorna, är skickliga att använda båtar och fiskredskap. Att fiska är en viktig del i mansrollen. En annan anledning till att bli, eller förbli, nyborgare kan vara att man har intresse för bandy, skoter eller någon av de frikyrkliga föreningarna i byn. En trend är dock att betydelsen av föreningslivet verkar ha minskat. Föreningarna har allt svårare att hitta medlemmar som vill/hinner med att arbeta ideellt. Flera samlingslokaler nyttjas alltför sällan för att kunna ge den ekonomi, som behövs för att hålla en god standard.

Skärgård

En liten bit av nyborgsskärgård .


Bandyn har fortfarande ett starkt fäste, främst bland pojkarna i byn. Även annan idrott lockar många ungdomar, men dessa tränas i lokaler i Kalix eller i någon av de andra byarna. Idrott kräver numera att man ägnar mera tid åt träning och tävling, jämfört med ett antal år tillbaka.

 

Framtiden?

Kommer dagens ungdomar att få lika goda kunskaper i att hantera båtar och fiskredskap som gårdagens unga fick? Kommer lika många att identifiera sig som Nyborgs/Ytterbybor i framtiden?

 

Mer information

Nyborgs framtid (externa länk)
Hem : Kustringen : Projekt : Nyheter : Arkiv : Sajtkarta : Kontakta oss
©Copyright Kustringen, 2011
Produktion & design: Distinct Design Nordic, 2007