Projekt-> Lokal förvaltning

WWF - Världsnaturfonden

CBM - Centrum för biologiskt mångfald

 

WWF (Världsnaturfonden) har tilldelat Kustringen medel för att kunna arbeta med detta projekt som ska fokusera på lokal förvaltning av den gemensamma vattenresurs som fisken och fisket utgör. Projektet kräver såväl vågat nytänkande som tillvaratagande och nyttjande av de kunskaper och bylaws som historiskt tillbaka reglerat och styrt nyttjandet av fisken.

Under tidsperioden januari till och med december 2011 planerar vi en förstudie som skall ligga till grund för detta.

 

Bakgrund

I dagsläget känner allt fler frustration och maktlöshet över de regelverk som styr fisket. Ökad kunskap, demokratiska processer och lokalt inflytande krävs för att skapa regelverk i form av policys, bylaws och överenskommelser.
Detta regelverk ska kunna generera ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart nyttjande av fisken och fisket som en gemensam resurs nu och in i framtiden.

 

Fas 1: ECO-mapping

Inledningsvis ska vi i samarbete med CBM (Centrum för biologisk mångfald) vid SLU i Umeå arbeta med eco-mapping och kunskapsinsamlande gällande våra fiskbestånd. Var, när och hur fisket har bedrivits och bedrivs i det aktuella vattenområdet. Detta skall ligga till grund för den kunskapsbank som vi vill bygga upp runt det lokala fisket.
Tidigare arbete med eco-mapping har genomförts och delar resultatet finner du under ”Mer information”.

Fas 2: Föreläsningsserie

Syfte är att öka kunskapen om fiskarter, fiskbestånd samt fiskevård och hållbart nyttjande av fisken och fisket som resurs. Föreläsningarna riktar sig till stor del till den del av lokalbefolkningen som i dagsläget bedriver fiske i området, men alla intresserade är välkomna. Vi kommer att bjudna in föreläsare som arbetar med forskning, representanter för myndigheter etc.

 

Fas 3: Förslag sammanställs

Den avslutande fasen går ut på att i samarbete med CBM arbeta fram ett alternativt förslag till hur framtidens lokala fiske skulle kunna se ut och bedrivas i framtiden. Resultatet kommer att presenteras vid ett möte i slutet av året.

 

Islossning

Mer information:

Pressmeddelande-Två miljoner till nyskapande svensk naturvård

Projektansökan till WWF-Innovativ naturvård

Sjökort-Fiskeställen som användes på 1950-talet (6.32 MB)

Sjökort-Fiskeställen nu använda (2000-talet) (5.75 MB)

Lista med namn på fiskeplatser utifrån områden på sjökorten (2.82 MB)

Fiskeåret med förklaring av färgmarkeringar (1.05 MB)

Diagram-Fiskeaktivitet och fiskeuttag fördelat över året

Hem : Kustringen : Projekt : Nyheter : Arkiv : Sajtkarta : Kontakta oss
©Copyright Kustringen, 2011
Produktion & design: Distinct Design Nordic, 2007